FACULTY
Institute of Optics
Jun Jing
Professor
Ph. D. Shanghai Jiaotong University, 2007
Research: Optics
E-mail: jingjun@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Bai-Liang Pan
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2003
Research: Optics
E-mail: pbl66@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Zhi-Chao Ruan
Professor
Ph. D. Royal Institute of Technology, 2007
Research: Optics
E-mail: zhichao@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Da-Wei Wang
Tenure-track Research Professor
Ph. D. The Chinese University of Hong Kong, 2012
Research: Optics
E-mail: dwwang@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Li-Gang Wang
Professor
Ph. D. Hong Kong Baptist University, 2005
Research: Optics
E-mail: lgwang@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Zhao-Ying Wang
Associate Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2003
Research: Optics
E-mail: zhaoyingwang@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Bo Yan
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, 2009

Research: Optics

E-mail: yanbohang@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Lin-Hua Ye
Associate Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2006
Research: Optics
E-mail: lhye@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Jian-Qiang You
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D. Institute of Solid State Physics, CAS, 1997
Research: Optics
E-mail: jqyou@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Jun-Xiang Zhang
Professor
Ph. D. Shanxi University, 1999
Research: Optics
E-mail: junxiang_zhang@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Dao-Mu Zhao
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2002
Research: Optics
E-mail: optics@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Shi-Yao Zhu
Professor, Member of CAS
Ph. D. Shanghai Jiaotong University, 1986
Research: Optics
E-mail: syzhu@zju.edu.cn
 Personal Homepage

Add: No. 12 Teaching Building, Yuquan Campus, Zhejiang University, 38                   Zheda Rd, Hangzhou, 310027, P. R. China

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: phybecky@zju.edu.cn

Copyright © 2018 Department of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login