FACULTY
Zhejiang Institute of Modern Physics
Qi-Jin Chen
Cheung-Kong Professor, MOE

Ph. D. University of Chicago, 2000

Research: Condensed Matter Th.
E-mail: qchen@zju.edu.cn
Personal Homepage
Yi-Xin Chen
Professor
Ph. D. Xibei University, 1988
Research: High Energy Theory
E-mail: yixinchenzimp@zju.edu.cn
 Personal Homepage
Bo Feng
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. Massachusetts Institute of Technology, 2002
Research: High Energy Theory
E-mail: fengbo@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hong-Ying Jin
Professor
Ph. D. Institute of Theoretical Physics, 1994
Research: High Energy Theory
E-mail: jinhongying@zju.edu.cn
Personal Homepage
Stefan Kirchner
Professor
Ph. D. Karlsruhe Institute of Technology, 2002
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: theory@correlated-matter.com
Personal Homepage
You-Quan Li
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D. Lanzhou University, 1989
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: yqli@zju.edu.cn
Personal Homepage
Lih-King Lim
Tenure-track Research Professor
Ph. D.  Utrecht University, 2010
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: lihking@zju.edu.cn
Personal Homepage
Zhao Liu
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Institute of physics, CAS, 2012
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: liuzhaophys@gmail.com
Personal Homepage
Ding-Hui Lu
Professor
Ph. D. Oregon State University, 1995
Research: High Energy Theory
E-mail: dhlu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Ming-Xing Luo
Professor, Member of CAS
Ph. D. The University of Pennsylvania, 1990
Research: High Energy Theory

E-mail: mingxingluo@zju.edu.cn

Personal Homepage
Li-Hua Lv
Associate Professor
Ph. D. Zhejiang University, 2008
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: lhlu@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xin Wan
Professor
Ph. D. Princeton University, 2000
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: xinwan@zju.edu.cn
Personal Homepage
Kai Wang
Professor
Ph. D. University of Wisconsin-Madison, 2008
Research: High Energy Theory
E-mail: wangkai1@aliyun.com
Personal Homepage
Xiao-Guang Wang
Qiushi Distinguished Professor
Ph. D. Changchun Institute of Physics, CAS, 1998
Research: Quantum Information
E-mail: xgwang1208@zju.edu.cn
Personal Homepage
Gentaro Watanabe
Tenure-track Research Professor
Ph. D. University of Tokyo, 2003
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: gentaro@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jing-Bo Xu
Professor
M. S. Zhejiang University, 1987
Research: Quantum Information
E-mail: phyxjb@aliyun.com
Personal Homepage
Hua-Lei Yin
Lecturer
Ph. D. University of Science and Technology of China, 2016
Research: Quantum Information
E-mail: hlyin@zju.edu.cn
Personal Homepage
He-Ping Ying
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 1987
Research: Statistical Physics
E-mail: hpying@zju.edu.cn
Personal Homepage
Ye Yuan
Tenure-track Research Professor
Ph. D. University of Waterloo, 2015
Research: High Energy Theory
E-mail: eyyuan@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hong Zhang
Professor
Ph. D. Lanzhou University, 1999
Research: Statistical Physics
E-mail: hongzhang@zju.edu.cn
Personal Homepage
Jian-Bo Zhang
Professor
Ph. D. Zhejiang University, 1987
Research: High Energy Theory
E-mail: jbzhang08@zju.edu.cn
Personal Homepage
Xue-An Zhao
Professor
Ph. D. Hongkong University, 1999
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: zhaoxa@zju.edu.cn
Personal Homepage
Bo Zheng
Cheung-Kong Professor, MOE
Ph. D. Zhongshan University, 1988
Research: Statistical Physics
E-mail: bozheng@zju.edu.cn
Personal Homepage
Da-Fang Zheng
Professor
Ph. D. Fudan University, 1989
Research: Statistical Physics
E-mail: dfzheng@zju.edu.cn
Personal Homepage
Yi Zhou
Professor
Ph. D. Tsinghua University, 2004
Research: Condensed Matter Th.
E-mail: yizhou@zju.edu.cn
Personal Homepage
Guo-Huai Zhu
Professor

Ph. D. Institute of High Energy Physics, CAS, 2001

Research: High Energy Theory
E-mail: zhugh@zju.edu.cn
Personal Homepage
Hua-Xing Zhu
Tenure-track Research Professor
Ph. D. Peking University, 2012
Research: High Energy Theory
E-mail: zhuhx@zju.edu.cn
Personal Homepage

Add: No. 12 Teaching Building, Yuquan Campus, Zhejiang University, 38                   Zheda Rd, Hangzhou, 310027, P. R. China

Tel: +86-571-87953325

Fax: +86-571-87951895

Email: phybecky@zju.edu.cn

Copyright © 2018 Department of Physics, Zhejiang University   Powered by: chingo      Login